STEPPE PAYMENT - Төслийн тухай

Дотоодын болон Олон улсын төлбөр тооцоог нэг платформоор дамжуулан ашиглах хялбар систем юм. Өөрсдийн хэрэгжүүлж буй төслүүдийн төлбөр тооцооны системийг энэхүү системээр дамжуулан хялбархан шийдэж байгаа бөгөөд одоогоор 5 төлбөрийн хэрэгсэлтэй амжилттай холбосон байна. Мөн цаашид төлбөрийн сонголтыг нэмэгдүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.

Leave a Reply